غیبت، امری غیر طبیعی

بیشتر ما فکر می‌کنیم غیبت، موضوعی تکوینی و بر اساس خلقت است که اتفاق افتاده و بر اساس تکوین و خلقت، بغتةً و ناگهانی، ظهور هم رخ خواهد داد! در حالی که این از القائات شوم شیطان است که من و شما را از حرکت بازداشته و نگذاشته برای ظهور، حرکتی درونی انجام دهیم.

کتاب امام منتظر واقعی، صفحه 32لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید