تربيت نسل 14

داشتم به گلدان‌ها آب می‌دادم و از آن‌ها مراقبت می‌کردم تا بزرگ شوند و گل بدهند. این حقّی است که خدا برای آن‌ها قرار داده.

فرزندان ما نیز گل‌های باغ خدا هستند که مراقبت مادی و معنوی از آن‌ها به ما سپرده شده است. اگر طبق آنچه خدا خواسته، آن‌ها را بپرورانیم، هم به آن‌ها کمک می‌کنیم به خدا نزدیک شوند و هم خودمان با اطاعت از خدا به او نزدیک می‌شویم.لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید