رؤیت ظهور، تحت اختیار هر فرد!

منتظری که می‌داند مسئله‌ی غیبت، خواست خداوند نیست و اگر الآن غیبتی هست، به اراده‌ و اختیار انسان‌ها مربوط است، ریشه و علت غیبت را در خود پیدا می‌کند؛ پس هم‌سو و هم‌گون با اراده‌ی خداوند حرکت خواهد کرد؛ در نتیجه چه بماند و چه بمیرد(در رجعت)، ظهور برایش اتفاق می‌افتد. اما اگر خلاف مسیر اراده‌ی خداوند حرکت کند، هر چند اراده‌ی خدا، به ظهور است و حتماً اتفاق خواهد افتاد، ولی این فرد در ظهور، رو به عدم و نیستی خواهد رفت؛ و در واقع هرگز ظهوری برایش نخواهد بود. چون خودش غایب است و غیبتش از انسان کامل، یعنی غیبتش از خدا؛ و این، عین عدم است، چون غیبت از خدا یعنی غیبت از وجود!

کتاب امام منتظر واقعی، صفحه 30 و31لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید