حضرت، منتظرِ یار

این حضرت حجت است که منتظر ظهور سیصدوسیزده تن است؛ برای همین هر كس باید بخواهد و بكوشد یار حضرت باشد.

کتاب امام منتظر واقعی، صفحه 31لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید