۰۲۱-۴۴۸۰۳۳۵۷


پرسش و پاسخ

همه ما آرزو داریم در دوران ظهور امام زمان یارشان باشیم و در میدان عمل، مانند کوفیان زمان اباعبدالله نشویم. امروز برای تحقق این آرزو چه باید بکنیم؟

همه ما آرزو داریم در دوران ظهور امام زمان یارشان باشیم و در میدان عمل، مانند کوفیان زمان اباعبدالله نشویم. امروز برای تحقق این آرزو چه باید بکنیم؟
دقت کنیم تنها کسانی توانستند در عاشورا، امامشان را یاری کنند که در دوری‌ ایشان هم حقیقتاً یارشان بودند و خود را برای همراهی آن بزرگوار مهیا کرده بودند. آن‌هایی که توفیق نیافتند حضرت را یاری کنند، قبل از رسیدن حضرت نیز یار و عاشق حقیقی نبودند. به عبارت دیگر این افراد در آن دورانی که امام میانشان نبود، حق را می‌شناختند، اما با جان و قلب به ولایت ملتزم نبودند؛ لذا وقتی پای عمل به میان آمد، نتوانستند امام برحقّ خود را یاری کنند. بنابراین ما هم باید در همین زمان غیبت، حق و باطل را بشناسیم و التزام عملی به آن داشته باشیم. آنچه ما را در این مسیر یاری می‌کند «بصیرت» است. بصیرت یعنی معرفت و شناخت قلبی و نه صرفاً علم و دانایی منطقی و فلسفی؛ یعنی عبور از ظاهر حوادث و دریافت عمق و حقیقت آن‌ها با عنصر بصیرت، قلبمان چنان نورانی می‌شود که تنها امام و مسیر امام را روشن می‌یابیم و به راه‌های وهمی دیگر پناه نمی‌بریم. اینگونه است که در حضور امام هم می‌توانیم جزء یاران حضرت قرار بگیریم.
برگرفته از کتاب #تقابل_حق_و_باطل