آیینۀ عرفان

 

امروز حق بر خویش گفته: بارك الله

ذاتش ستوده او به خلق نور زهرا(سلام‌الله‌علیها)


اسماء خود، ظاهر نموده او ز زهرا(سلام‌الله‌علیها)

لا حول گفته او به خود، هم حمدُ لِلّه


آن نور ارض و هم سماء، اشراق كرده

نورش به مشكاة وِلا، انفاق كرده


او گشته مادر، بهر اسماء الهی

هستی دهد با اذن حق، او با نگاهی


حق، كنز مخفی را به او اعیان نموده

هم فاطمه(سلام‌الله‌علیها) آیینۀ عرفان نموده


زهرای زهره، تابش نور الهی است

مسكین و هر درمانده را زیبا پناهی است


حورای قدسی، پای در دنیا نهاده

انسیه گشته مهد امنیت گشاده


عذرای عرشی بهر فرمان خدایش

در فرش گشته مادری از بهر بابش


تنها نه از بهر پیمبر(ص)، امّ باباست

بر كلّ اسماء الهی، امّ، زهراست


حور و ملك، با اذن او مشغول كارند

تعلیم اسماء را به جنت، یاد دارند


زهرا(سلام‌الله‌علیها) نشان رحمت و جنّات حق است

آن سینۀ نورانی‌اش مرآت حق است


چون بوسه‌ای می‌زد پدر بر سینۀ او

یادش می‌آمد خلوت دیرینه با هو


مستوره و محبوبۀ ذات الهی است

هر جلوه، فانی؛ وجه زهرایش چه باقی است


باقی است چون گشته فنا در ذات الله

او نفی كرده در دلش هر ماسوَی‌الله

 

24خرداد 1387 - 10جمادی‌الثانی 1429

 سرکار خانم لطفی آذرلطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید