جلوۀ بی­ نشان

همچو ذات خفی، نهان، زهرا(سلام‌الله‌علیها)

جلوۀ ذات بی‌نشان، زهرا(سلام‌الله‌علیها)
 

قدر او در خـفا، چو لـیلۀ قـدر

مطلع نور جاودان، زهرا(سلام‌الله‌علیها)
 

در طـلـوعـش به اذن ذات الـه

روشن از طلعتش جهان، زهرا(سلام‌الله‌علیها)
 

نوری اندر سـماء و هم أرَضین

همچو آب روان، روان، زهرا(سلام‌الله‌علیها)
 

قبـل خـلـقـت، به وادی اخـلاص

داده بر حق چو امتحان، زهرا(سلام‌الله‌علیها)
 

ممـتحَن گشـته نزد ربّ، جـانـش

برده سبقت ز عاشقان، زهرا(سلام‌الله‌علیها)
 

داده بر حق، هر آنچه حق دادش

اسوه بر جمله عارفان، زهرا(سلام‌الله‌علیها)
 

امّ هسـتـی و مـام کلّ وجـود

قبله‌گاه پیمبران، زهرا(سلام‌الله‌علیها)

گفته در وصف او رسول‌خدا(صلّی‌الله‌علیه‌وآله)

عطر و بو دارد از جنان، زهرا(سلام‌الله‌علیها)
 

راضـی است از رضـای او یـزدان

باب رضوان به او عیان، زهرا(سلام‌الله‌علیها)
 

وصف او گفته حـق به تحت کسـا

علت خلق انس و جان، زهرا(سلام‌الله‌علیها)
 

نه فقط خلق انس و جان، زهرا(سلام‌الله‌علیها)

باعث ملک جاودان، زهرا(سلام‌الله‌علیها)
 

"بأبی أنت" گفته پیغمبر(صلّی‌الله‌علیه‌وآله)

که به خاتم بوَد چو جان، زهرا(سلام‌الله‌علیها)
 

سرکار خانم فاطمه میرزایی(لطفی‌آذر)

      20 جمادی‌الثاتی 1437لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید