بهار اعمال را تابستانی در پی است

فرض کنیم امروز، فصل بهار اعمال ما و فردای قیامت، تابستان و زمان ثمر‌دادن اعمال ماست. اگر در بهار به صورت‌ها و شاخ و برگ اعمال اکتفا کنیم و نتوانیم آرام‌آرام ریشه بدوانیم و در باطن تحرّکی داشته باشیم؛ در تابستان نمی‌توانیم هیچ حاصل و ثمره‌ای به‌دست آوریم. یعنی باید بدانیم که هدف غایی ما از اعمال ظاهری، رسیدن به میوه و ثمرۀ آن یعنی «معرفت‌الله» است.

برگرفته از مباحث "انس با قرآن"، جلسه۳۲لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید