تنها پناهگاه

انسان با معرفت، خوب می‌داند طراح سوالات و امتحانات زندگی‌اش، خداوندی است که می‌خواهد مکنونات الهی آدمی را از مراتب وجود او بيرون بکشد. چنين انسانی تنها پناهگاهش را حق می‌داند؛ لذا در عالم خارج و در حوادث روزگار، نه شر می‌بیند و نه خیر. بلکه در ورای تمام خیرات و شرور، فقط خدا را می‌بیند و می‌داند تنها با دفع و رفع خودی‌هایش، می‌تواند فرشتۀ جان را که همان اسماء و صفات الهی است، ظهور دهد.

برگرفته از مباحث "حسین(علیه‌السلام) رحمت واسعه"، جلسۀ هفتملطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید