تنها یک راه

شهید، کسی است که در اثر تکامل ایمان و یقین، به چنان بصیرتی رسیده که حق و باطل را به روشنی شناخته و می‌خواهد به یاری حق که همان فطرت، دین و تمامی ارزش‌هاست، بشتابد. لذا با اختیار و اراده، پا به میدان می‌گذارد و برای نابودی باطل، قیام می‌کند؛ چراکه دریافته باطل و ظلم را تنها با جنگ و جهاد می‌توان کنار زد. به همین علت، همواره در جنگ و جهاد است؛ ابتدا جهاد درونی برای زدودن باطل در تمام ابعاد جانش و سپس جهاد بیرونی برای سرکوبی مظاهر باطل، در جنگ نظامی یا جنگ نرم.


برگفته از کتاب "بشارت سرخ"، صفحۀ 25.

 لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید