توحید، هدف مقدس شهدا

 

ارزش شهيد، صرفا به دفاع از آب و خاک نيست؛ که اگر چنين بود، چه فرقي است بين شهيد و کفاري که در جنگ‌هاي دفاعي کشته مي‌شوند؟! دفاع از خانه ، کاشانه، اهل و عيال، جزء طبيعت آدمي است. ويژگي شهيد، هدف مقدس اوست: توحيد!شهيد، کسي است که در اثر تکامل ايمان، به چنان بصيرتي رسيده که حق و باطل را به روشني شناخته و مي‌خواهد به ياري حق، بشتابد؛ لذا با اختيار و اراده، پا به ميدان مي‌گذارد و براي نابودي باطل، قيام مي‌کند. شهيد، همواره در جنگ و جهاد است؛ ابتدا در جهاد درون براي زدودن باطل از تمام ابعاد و زواياي جانش و سپس در جنگ براي سرکوبي مظاهر خارجي باطل.

برگرفته از کتاب بشارت سرخ، صفحه‌ی 25 و 26لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید