حركت موازی با رحیمیت خداوند

محال است ما گناه كنیم و با گفتن "خدا رحیم است" و "خدا كریم است" گناهانمان بخشوده شود؛ چنان‌كه نمی‌شود سم بخوریم و منتظر سلامتی باشیم! این‌ها خیالات خامی است كه شیطان در وجودمان القا می‌كند. البته در اینكه خدا رحیم است و كریم است، شكی نیست؛ اما مسئله این است كه همین خدای رحیم و كریم، با كرامت و رحیمیتش، بستر و مسیری از شدن‌ها را ترسیم كرده است، كه اگر در آن مسیر قرار گیریم، رحیمیتش شامل حالمان می‌شود؛ و اگر نه وقتی پرده‌ها را كشیدیم، دیگر از نور رحمت خبری نیست؛ هر چند اصالت با رحمت است.

كتاب امام، منتظر واقعی، صفحه‌ی 43لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید