خورشیدِ بی‌سایه، در ماه رجب

در تمام ماه رجب، شعاع شمس وجود، مستقیماً می‌تابد. یعنی همان‌گونه که خورشید هنگام ظهر، به طور مستقیم و بدون هیچ زاویه‌ای نسبت به زمین می‌تابد، به طوری که هیچ سایه‌ای تشکیل نمی‌شود، شعاع شمسِ الله و صفات او نیز، در ماه رجب با تمام خواصّش چنان به ارض وجود انسان نزدیک می‌شود، که سایه‌ی حجاب‌های ظلمانی از میان می‌رود؛ به طوری که تمام وجود انسان، آماده‌ی گرفتن صبغةالله (رنگ الهی) می‌شود بدون آنکه بخواهد مجاهده‌ی زیادی بکند.

کتاب رجب شهرالله، صفحه‌ی 30لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید