دل‌بستن و اسارت

بزرگی می‌گفت: دل‌بستن به هر چیزی، انسان را اسیر کرده و از شخصیت انسانی‌اش دور می‌کند.
به خودم نگاه کردم؛ در بچگی دلبستهٔ لباسم بودم و به خاطر پاره شدنش عصبانی می‌‌شدم؛
در جوانی دلبستهٔ همسرم بودم و مدام در حال قهر و آشتی بودم؛
در میانسالی دلبستهٔ فرزندم بودم و به ناحق از او دفاع می‌کردم و... .
 
خدایا چقدر از خودم، از تو، دور شدم.

برگرفته از بحث عرفان نفسلطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید