رجب، لطیفه‌ای از ملکوت

بر اساس اصلِ "صورتی در زیر دارد، آنچه در بالاستی"، هر چه در نظام ماده وجود دارد -از جمله ماه‌های قمری- صورت غلظت‌گرفته‌‌ای از حقایق لطیف عالم ملکوت هستند و آنچه در ملکوت است، مرحله‌ی رقیق‌تر و لطیف‌ترِ هر آن چیزی است که در عالم ماده قرار دارد. در نتیجه، این ماه‌ها، حقایق لطیفی در عوالم برتر ملکوت و جبروت دارند که می‌توانند در عروج انسان به این عوالم، تأثیر به‌سزایی بگذارند.

برگفته از کتاب "رجب شهرالله"، صفحات 18 و 19لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید