زن، راه کمال مرد

 

مرد در آیینۀ زن، عشق درون خود به خدا را می‌بیند و با یافتن این عشق، به کمال می‌رسد. لذا اگر مرد، زن را انکار کند، راه کمال خود را بسته است. زن نیز اگر این معنا را دریابد، می‌فهمد مرد، عاشق جمالی است که او از خدا ظهور می‌دهد. لذا اگر زن، معشوق‌بودن خود را هوس‌مدارانه ببیند و از عاشقی مرد، به نفع هوٰی و هوس خود استفاده کند، هم خود را باخته و خدایش را فراموش کرده و از کمال بازمانده و هم مانع از به کمال‌رسیدن مرد شده است. اما اگر این عشق به صورت اصیل و الهی پیش رود، روزبه‌روز که از زندگی زن و مرد می‌گذرد، عشق احساسی و عاطفی آنان جای خود را به عشق عقلانی می‌دهد؛ یعنی دلیل محبتشان به هم، این می‌شود که خدا را از آیینۀ هم می‌بینند.

برگرفته از کتاب جمال مستور، صفحۀ 146لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید