سفره اسماء پهن است، بفرما

ماه مبارک رمضان با پذیرایی مخصوص، به ما رو کرده تا ما را از خود دانی و دنیوی به خود عالی بازگرداند و به سوی خدا حرکت دهد. در این ضیافت، از مدعویّن با سه اسم «برکت، رحمت و مغفرت» پذیرایی می‌شود. ازآنجاکه سایر اسماء در بطن این سه اسم نهفته‌اند؛ کسی که بتواند در این ماه، خود را در معرض این سه اسم قرار دهد، وجودش آمادۀ ظهور سایر اسماء می‌شود. مانند دانه‌ای که از ابتدا با اسم «خالق» ایجاد می‌شود و وقتی در بستر خاک مناسبی قرار بگیرد، اسم «فالق» دانه را می‌شکافد. سپس اسم «مصور» وارد عمل می‌شود و ساقه، شاخه و برگ و ... را به زیباترین شکل صورتگری می‌کند.

خداوند در این ماه، درِ قلب تک‌تک ما را زده است، تا ما با کمک نورانیت و قداست اين ماه، جهل‌ها و سستی‌ها را بزداییم و استعداد قرب و چشیدن اسماء الهی را که در وجود حامليم، ظهور دهیم.

برگرفته از کتاب "رمضان ضیافت الله"، صفحات 20 و 21.لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید