شأن ساختگی

چند روز تا بازگشت مادرم از سفر حج مانده بود. بچه‌ها مشغول نصب بَنرها و چراغانی کوچه بودند که دایی احسان با ناراحتی وارد خانه شد و گفت: مردک نادان زیر بنر نوشته: «از طرف احسان امیری».

با تعجب پرسیدم: دایی‌جان مگر قرار بود چیز دیگری بنویسد؟
گفت: «حاجی‌»اش را از قلم انداخته.
تعجب کردم؛ انگار شخصیت خودش را حاجی بودنش می‌دید که این‌طور ناراحت شده بود.
وقتی شخصیت انسانی خود را نشناسیم، عنوان‌های کاذبی مثل دکتر، مدیر، سخنران، حاجی و... را ملاک شخصیت خودمان قرار می‌دهیم و اگر کسی با آن‌ها ما را نشناسد، برایمان دردآور است.

برگرفته از بحث عرفان نفسلطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید