عبادت با معرفت

آثار عملی كه با علم و آگاهی انجام شده باشد، هرگز با آثار انجام همان عمل، بدون معرفت و علم يکسان نيست؛ تمامی عبادات، اعم از نماز، روزه، خمس، زکات و حج... حقیقتی دارند که با معرفت به آن‌، عبادات آثار خود را در تمام وجود و شخصيت انسان ‌گذاشته، راه سير وجودی را برای او باز می‌کند.

کتاب رمضان ضیافت‌الله، صفحه 68لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید