فاطمه(س)، مصداق برکت

 

وجود فاطمه(س) برکت است؛ یعنی هر برکت مادی و معنوی به یمن وجود ایشان و سیزده معصوم دیگر است. "بیمنه رزق الوری" فقط خدا می‌داند چه گره‌های کوری که تنها با لفظ "فاطمه" باز می‌شود. چه دردهای آسمانی و زمینی که فقط با یک توسل قلبی به آن حضرت درمان می‌گردد. تا جایی‌که حتی تمسک به محِب فاطمه(س) نیز اثربخش است. در حقیقت، چه بدانیم و چه ندانیم هر جایی رد پایی از برکت است، پای فاطمه(س) و اولاد فاطمه(س) در میان است. لذا ما نیز به عنوان محب فاطمه(س) برای اینکه منشأ اثر باشیم، باید ایشان را در تمام اعمال‌مان الگو و اسوۀ خود قرار دهیم.

برگرفته از کتاب فاطر هستی، صفحۀ 295لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید