ماه رجب، ماه شكوفایی

ماه رجب، زمان شکوفایی بذر انسانی است. همان‌گونه که بذر هر میوه بايد در فصل خاصی زير خاک برود تا بتواند رشد کند و به هدف خلقتش برسد، یعنی میوه شود. 

خاک مناسب برای انسانیت نیز همان برنامه‌های خاص عبادی است که در طول اين ماه به ما داده‌اند تا بتوانیم با آن‌ها بذر انسان شدن را در درون خود بپرورانیم.

فرصت را غنیمت بشمریم و این رجب، قدری از انسان بودنمان را معنا کنیم.

برگرفته از بیانات استاد لطفیآذرلطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید