محب امام

کاربرد اعتقاد ذهنی و بدون بصیرت، این است که محب امام هستیم، اما به وقت یاری، او را تنها می‌گذاريم و توان تشخيص حق از باطل را از دست می‌دهيم! ریشۀ این عدم تشخیص، تبعیت از شیطان است. اين تبعيت روحيه‌ای را در ما ايجاد می‌کند که در عین مسلمانی، از اماممان دور می‌شويم و هوای نفس‌مان را پيروی می‌کنيم.

برگرفته از مباحث  شیطان_شناسی

 محرم_١٤٣٧ جلسه_اوللطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید