مصداق را بیابیم

 

ما در این دوران به انقلاب فرهنگی، نیاز اساسی داریم. البته انقلاب فرهنگی این نیست که برویم نمازهایمان را زیاد کنیم، مرتب به زیارت برویم و... . که این دست اعمال را همۀ ما خوب انجام می‌دهیم. 

انقلاب فرهنگی این است که مصادیق اعتقاداتمان را پیدا کنیم. یعنی اجازه ندهیم اندیشه‌های دینی‌مان در حد عقاید خشک باقی بمانند و هیچ کاربردی در زندگی‌ روز‌مره‌مان نداشته باشند. کافی است در هر لحظه از زندگی ببینیم چگونه می‌توانیم در آن میدان اماممان را یاری کنیم و در مسیر رضایتشان قدم برداریم.

برگرفته از بحث انسان‌شناسیلطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید