معرفت، همان علم نیست

یکی از اشتباهاتی که شیطان توانسته آن را به ما القاء کند، مترادف دانستن دو لفظ "علم" و "عرفان" است؛ درحالیکه علم دانایی است و معرفت دارایی. و آنچه انسان را به وادیی توحید، نبوت، معاد و امامت وارد می‌کند، عرفان است؛ نه علم صوری!

کتاب معرفت نور تا عصر ظهور، جلد اول، صفحه‌ی 46لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید