وداع ماه مبارک، وصالی دیگر!

اگر حقيقت وداع را بدانیم، متوجه می‌شويم اصلاً دوري در كار نيست؛ يعني در وداع و خداحافظي، درحقيقت، نوعي اتصال است. خداحافظي در عالم ماده، يعني حركت از مكاني به مكان ديگر و از مقصدی به مقصد ديگر؛ كه گرچه جدايي است، ولي در بطن خود، وصلي دارد. در حقيقت، از چيزي جدا مي‌شويم براي وصل شدن به چيزي ديگر. مسئله‌ي جدايي در عالم معنا هم به همين ترتيب است. اگر ما اصل و حقيقت وداع و آداب آن را خوب ادا كنيم، اصلاً دوري به مفهوم جدايي و انقطاع در كار نيست؛ بلكه وصل است و تثبيت همان چيزهايي كه در عالم وصل یعنی در ماه مبارک گرفته‌ايم و مي‌رويم در میادین زندگی، آن‌ها را ظهور دهيم.لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید