ویتامین سرخود

فرض کنید جایی از بدن شما زخم شده و چرک کرده است؛ تا زمانی که چرک را خارج نکنید، دارو و ویتامین هم اثر مثبت ندارد. مستحبات و خیرات برای نفس ما، مانند ویتامین است. ما گاهی دچار خراش معنوی می‌شویم؛ یعنی قلبمان تنگ می‌شود و چرک می‌کند. آن‌وقت اگر خود را با معرفت، به دست اسم "شافی" ندهیم و درد جرّاحی زخم را تحمل نکنیم، درمان نمی‌شویم؛ بلکه اگر سرخود، ویتامین‌های معنوی مستحبات را به نفسمان بدهیم، خراش‌های معنوی را فعال‌تر و چرک غرور و خودبینی را بیشتر می‌کنیم.

برگرفته از مباحث "قرب حق"، جلسۀ سوم.لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید