پاک، مثلِ روز اول

کاغذ سفيدی را در نظر بگيريد که خط سياهی روی آن کشيده شده است و شما با پاک‌کن آن سياهی را پاک می‌کنيد. در اين حال آيا کاغذ سفيد شما دوباره مثل اولش می‌شود؟ خير. حال اسم غفران مانند اين است که ما از چيزی استفاده کنيم که کاغذ را مثل روز اولش کند. یعنی طوری نقص را از وجود برمی‌دارد، گويی از اول نقصی در وجود فرد نبوده است. و ماه رمضان ماه خاص غفران است.

رمضان ضیافت الله صفحه‌ی 35 و 36لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید