پیروزی

در میدان جنگ،پیروزی از آن جبهه‌ای است که فرمانده و شیوۀ رزم‌ جبهۀ مقابل را خوب شناخته باشد؛ یعنی قبل از بررسی لشکریان، فرمانده را شناسایی کند؛ که اگر جز این باشد، هر چه هم از کشته‌ها پشته بسازد، باز باید منتظر روش هجوم جدیدی از سپاه دشمن بماند! زیرا ریشه را نشناخته و تلاش بیهوده کرده است. 

در میدان خودسازی نیز کسی موفق می‌شود که بعد از شناختن نیروهای انسانی و الهی درونش، شیطنت و روش‌های عداوت هوای نفس را بشناسد.

امام خمینی(رحمةالله‌علیه) می‌فرمایند که راه غلبه بر شیطان، حفظ طائر خیال است؛ چون خیال یکی از اصلی‌ترین دستاویزهای شیطان برای به گمراهی کشاندن انسان است. 

در میدان جنگ،پیروزی از آن جبهه‌ای است که فرمانده و شیوۀ رزم‌ جبهۀ مقابل را خوب شناخته باشد؛ یعنی قبل از بررسی لشکریان، فرمانده را شناسایی کند؛ که اگر جز این باشد، هر چه هم از کشته‌ها پشته بسازد، باز باید منتظر روشهجوم جدیدی از سپاه دشمن بماند! زیرا ریشه را نشناخته و تلاش بیهوده کرده است 

در میدان خودسازی نیز کسی موفق می‌شود که بعد از شناختن نیروهای انسانی و الهی درونش، شیطنت و روش‌های عداوت هوای نفس رابشناسد

امام خمینی(رحمةالله‌علیه) می‌فرمایند که راه غلبه بر شیطان، حفظ طائر خیال است؛ چون خیال یکی از اصلی‌ترین دستاویزهای شیطان برای به گمراهی کشاندن انسان است لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید