چه کسی به حقیقت زائر خانه خداست؟

زائر در حج، هر چند به ظاهر، خانۀ خدا را زیارت می‌كند، اما در باطن، به زیارت خدا رفته است! زیارت خدا چگونه ممكن است؟ با تخلق به اسماء الهی و ظهور صفات الهی. به‌ دلیل همین تخلق اسمایی است كه طواف آخر یعنی طواف وداع را طواف زیارت می‌گویند. چون حاجی به جایی رسیده، كه قلبش صفات الهی را یافته است. چنین فردی حج واقعی انجام داده و به حقیقت و كمال وجودی خود رسیده و رستگار است.

برگرفته از کتاب "سلوک حج"، صفحۀ 52.لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید