کدام اعتقاد به غیبت زیباست؟

اعتقاد صحیح به غیبت، آن قدر زیباست كه بیش از هر چیز دیگر، در انسان، انرژی، تحرك، عشق، شوق و ارتباط ایجاد ‌می‌كند. متأسفانه می‌بینیم اعتقاد به غیبت غلط، در طول تاریخ آن قدر ركود ایجاد كرده كه عده‌ای می‌پندارند اشکالی ندارد حکومت‌هایی چون بنی‌امیه، بنی‌عباس، حكومت شاهنشاهی، آمریكا و... كار خودشان را بكنند و مردم هم بنشینند و زندگی‌شان را بكنند! آن‌ها معتقدند اگر چنین حكومت‌هایی، در ابعاد اقتصادی، سیاسی، اخلاقی و...، هر طور خواستند مردم را در منجلاب فساد و بدبختی‌ فرو بردند، نباید اهمیت دهند و وقتی آقا بیاید، خودش حسابشان را می‌رسد و گردنشان را می‌زند! ما در غیبت چنین چیزی نداریم. درست برعكس؛ اعتقاد صحیح به غیبت بود که امام خمینی‌-قدس‌سره- را چنان به شور و حركت ‌انداخت كه در دنیا برای اولین بار چنین انقلابی را ایجاد كرد. این اعتقاد به غیبت كجا و آن كجا؟!

کتاب معرفت نور تا عصر ظهور، جلد اول، صفحه‌ی 85لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید