کرامت، امتیاز ویژه‌ی انسان

خداوند به فرزندان آدم کرامت بخشيده است؛ اما اين کرامت به جنبه‌ي بشري آن‌ها باز نمی‌گردد؛ بلکه مربوط به جنبه‌ي وجودي و حقيقي انسان است که همان حقيقت وجود يا نفخه‌ي روح الهي در وجود اوست. کرامت، همان روزي‌هاي طيب از جانب خداوند است که در عمق وجود ما جا دارد و امتيازی است که خداوند برای انسان‌ها در برابر ساير موجودات قرار داده ‌است و حقيقتی وجودی در انسان است که موجب حسادت شيطان شد. کرامت، همان نزهت و پاکیِ نفس از پستي‌ها است. حال اگر فردي از اين امتياز خاص خدايي استفاده نکند، راه نفوذ و ورود شيطان را در وجود خود باز مي‌کند.

رمضان ضیافت الله، صفحه‌ی 45 و 46 و 47لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید