کرامت انسان، غل و زنجیر شیطان

انسان كريم، ارزش وجودی خود را دانسته و راه دخل و تصرف و وسوسه‌هاي شيطان را در فكر و عقيده می‌بندد؛ به طوری که شيطان نمي‌تواند وارد حريم انسان كريم شود. ماه مبارک رمضان، ماهي است که پستی‌ها را از وجود آدمي مي‌گيرد؛ بنابراین شياطين بخاطر كرامتي كه در ماه مبارک از انسان‌ها ظهور مي‌كند، در غل و زنجير هستند.

رمضان ضیافت الله، صفحه‌ی 48 لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید