عشق به زیبا کردنِ بنده

خداوند به تمام مخلوقاتش عشق می‌ورزد ولی نسبت به انسان عشق خاصی دارد يکی از ابعاد عشق و رحمت خداوند بر بندگانش، اين است که با ماه عزيزی به استقبال بندگانش آمده است. خدایی که غنای محض است و تمام کمالات به صورت مطلق در نزد اوست از موجودی استقبال می‌کند که عين نياز و فقر است. چرا؟ چون می‌خواهد ما را زيبا کند؛ می‌خواهد ما را از ظلمت و تيرگی بيرون بکشاند و به اوج کمال، زيبايی و حيات وصل کند؛ می‌خواهد بنده‌اش را به قرب خود برساند.

کتاب رمضان ضیافت الله، صفحه‌ی 19 و 20 و 21لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید