پادشاهی هفت سال اول

بعضی از ما بزرگتر‌ها، بدون هیچ دلیل عقلی یا نقلیف کنجکاوی‌ها و بازیگوشی‌های کودک را سرزنش می‌کنیم. حتی گاهی برایش شرط می‌گذاریم که اگر در مهمانی اذیت کند، تنبیه می‌شود! و اگر بچه خوبی باشد و آرام سرجایش بنشیند، جایزه دارد. در واقع از او می‌خواهیم مثل بزرگترها رفتار کند. شاید او امروز این قوانین من درآوردی را بپذیرد و چشم بگوید، اما بدانیم همین کودک مطیع، فردا در مقابلمان خواهد ایستاد. چون با او مناسب سنش برخورد نکرده ایم.

***************
بر اساس مبانی دینی، زندگی هر انسانی شامل سه دورة تربیتی است:  هفت سال اول: آزادی و محبت (پادشاهی)  هفت سال دوم: مسئولیت‌پذیری و تبعیت‌پذیری (فرمانبرداری)  هفت سال سوم: ورود به عالم قلب و عشق (وزارت)لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید