رابطۀ ولایی در تربیت

پدر و مادری که
 به دور از تعصب،
 بدون ترس از حرف مردم،
 بی‌داد و فریاد،
و بدون قضاوت زودهنگام
به تربیت فرزند خود مشغول‌اند، به‌راحتی می‌توانند دل فرزندشان را به‌دست آورند.
چنين پدر و مادری اگر نکتة لطیف تربیتی در فرزندشان ببینند و بخواهند آن را به روش غيرمستقیم رفع نمايند؛ دچار چالش با او نمی‌شوند؛ بلکه فرزندشان، خوب می‌فهمد که والدین، خیرخواهش هستند و غرضی جز یاری‌اش ندارند؛ لذا در تمام مشکلات به آغوش امن والدين پناه می‌برد.

**************
رابطۀ ولایی در تربیت

پدر و مادری در ادب کردن و تربیت فرزند خود موفق‌اند که بتوانند رابطه ولایی با او برقرار کنند،

یعنی رابطه‌ای درونی که بر اساس آن، محبت و یاری خود را در تمام موقعیت‌ها به او نشان دهند.لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید