شناخت جایگاه حق در تربیت

اگر والدین بپذیرند که مالک هیچ چیز حتی فرزندان خود نیستند، مسیر تربیت برایشان هموار می‌شود. نشانۀ مالک ندیدن خود نیز این است که اگر در تربیت فرزند با مشکلی روبه‌رو شوند، می‌کوشند تصمیم درستی را که مورد رضایت خداست، بگیرند؛ نه اینکه براساس عُرف شأن و شئون یا سلیقه‌های شخصی، آن را حلّ و فصل کنند. زیرا می دانند مالک اصلی فرزندشان خداست و باید طبق حقّی که خدا تعیین کرده، او را تربیت کنند.

 

گام های اساسی در تربیت نسل

شناخت جایگاه «حق» در تربیت فرزند 7

وقتی حق را درست بشناسیم، دیگر خود را مالک داشته‌هایمان نمیدانیم. می‌فهمیم نه تنها فرزندان بلکه هر چه داریم، از آن حقّ است. پس تنها، به ادای حقوق آن‌ها مشغول می‌شویم.لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید