محبت مادرانه

شنیده‌اید می گویند: «پایت را از گلیمت درازتر نکن»؟
یک مصداقش در تربیت فرزند است. کجا؟ آنجا که می‌خواهیم حقّی را که خدا در تربیت فرزند تعیین کرده، نادیده بگیریم یا پا از آن فراتر بگذاریم. 
به طور مثال، یکی از حق‌هایی که خدا برای فرزند قرار داده، محبت مادر است. مادر برای اینکه در کار تربیت موفق باشد، باید فرزند خود را از محبت سیراب کند. ولی گاه در این زمینه، افراط و تفریط پیش می‌آید. 
مثلاً وقتی فرزند، خودش می‌خواهد روزه بگیرد یا چادر به سر کند، مادر به دلیل گرمای هوا مانع می‌شود و این را محبت مادرانه می‌پندارد. این تفریط است. افراط هم زمانی است که مثلاً فرزند، نظم اتاقش را رعایت نمی‌کند و مادر به بهانۀ محبت و اینکه باید او را فردی منظم بارآورد، او را تحت فشار قرار می‌دهد و متأسفانه گاه باعث ایجاد وسواس در او می‌شود.
پس مراقب باشیم حقوق الهی فرزندان را بی پس و پیش بپردازیم و به اصطلاح، پایمان را از گلیممان درازتر نکنیم.
******************************
تمام حقوق از جمله حق فرزند را حق تعالی تعیین می‌کند . پس با حق پیش برو، نه پایت را جلوتر بگذار و نه عقب تر لطفا دیدگاه خود را با ما در میان بگذارید